Norway - Stavanger, Logging Geologist-Surface Data Logging, I in Stavanger, Norway

at Halliburton
Location Stavanger, Norway
Date Posted March 1, 2018
Category Geologist
Job Type Permanent

Description

Halliburton er blant pionerene innen sanntidsoperasjoner og har deltatt i utviklingen av norsk sokkel siden første letebrønn i 1966.
På grunn av økende arbeidsmengde søker vi etter Logge Geologer. Halliburtons Loggegeologer reiser til våre kunders installasjoner for å utføre geologiske prøvetakinger av formasjonene under boring. Denne informasjonen blir brukt til å avgjøre hvilke bergarter det bores gjennom, topp og bunn av formasjoner, om en bestemt formasjon er nådd og andre geologiske analyser. Våre Loggegeologer bidrar også til å overvåke og vedlikeholde vårt gassutstyr, og oppdatere relevant papirarbeid som kreves for en sikker og effektiv boring.
 
Arbeidsoppgaver:
Du vil være en del av et team som jobber skift rotasjon der du samler og analyser borekaks.
Hovedoppgavene vil være:

Prøvetaking av borekaks
Geologisk analyse av bergartsprøver
Preparering av prøver for videre analyse på land
Oppdatering av relevante skjema og dataprogrammer
Produserer geologiske rapporter og formasjonsevalueringslogger
Delta i feilsøking og drift av offshore utstyr
Overvåke boreoperasjonen, komme med anbefalinger for optimalisering
Assistere ved kjerneboring

 
Vi tilbyr:
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø
 
Kvalifikasjoner:

Bachelor (Bsc) eller Master (Msc) innen Petroleum, Geologi, Geofysikk, Kjemi eller andre realfag
Generell forståelse for og erfaring innenfor bruk av programvare og hardware for prosessering av data
Flytende muntlig og skriftlig engelsk, fortrinnsvis også norskkunnskaper

 
Personlige egenskaper:
Kandidater med et sterkt team fokus som viser gode kommunikasjonsferdigheter foretrekkes.
Jobben krever klar og konsis kontakt med alle involverte parter både offshore og onshore.
Du må være strukturert og godt organisert.
Arbeidsmiljøet er komplekst og hektisk der man kanskje ikke alltid selv finner svarene, men må finne løsninger i teamet.
Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.
 
Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway
 
Product Service Line:
Sperry Drilling
100% stilling
 
Kontaktinformasjon:
Ansvarlig for stillingen: Njål Miljeteig (+47) 51 83 86 91
Rekrutterer: Anders Hanasand (+47) 51 83 74 84
 
Søknadsfrist: 31.03.2018
 
 
English Version
 
 
Halliburton is one of the pioneers within real time operations and have participated in the development of the Norwegian continental shelf since the first test well in 1966. 
In order to accommodate the increasing workload we are looking for Logging Geologists in our Surface Data Logging department. Halliburton Logging Geologists travel to our customer’s installations to perform geological sampling of the formations being drilled. This practice is used to determine what formation is being drilled through, where formations start and finish, if they have reached a specific formation and other geological analysis.  Our Logging Geologists also help monitor our gas equipment and maintain and update relevant paperwork required for a safe and efficient drilling operation.
 
Job description:
You will be part of a team working on a shift rotation, collecting and analysis formation rock cuttings.
The main tasks are:

Collecting Samples of rock formation
Geological analysis of rock samples
Preparation of samples for further onshore analysis
Updating of relevant paperwork and computer programs
Produce geological reports and Formation Evaluation Logs
Assist in operation and troubleshooting of offshore equipment
Monitor the drilling operations and make recommendations for optimization
Assist in coring operations

 
We offer:
Competitive pension- and insurance scheme
Company health service
Beneficial employee stock-purchase plan
Focus on technology and further development
Highly skilled colleagues in an international environment
 
Qualifications:

Bachelor degree (BSc) or Master (MSc) or in Petroleum Engineering, Geology, Chemistry, Science or other relevant fields.

Good computer hardware and software skills
Fluency in English and also preferably a Scandinavian language

 
Personal qualities:
Team oriented candidates that exhibit good communication skills will be preferred.
The job relies on clear and concise contact with all parties involved in the well operation both onshore and offshore.
You need to work structured and organized.
The work environment is complex and hectic where you might not find answers by yourself but rather within the team
The position requires that you champion the Company's HSE procedures.
 
Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway
 
Product Service Line:
Sperry Drilling
Full time
 
Contact Persons:
Hiring Manager: Njål Miljeteig (+47) 51 83 86 91
Recruiter: Anders Hanasand (+47) 51 83 74 84
 
Deadline: 31st of March 2018

Related Posts